Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Hornslandet

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Kuggören
Hölick
Lövsalen

Artlista - 30 dygn
Kuggören
Hölick
Lövsalen

Naturreservat och Ekopark
Kuggören
Hölick
Lövsalen
Norra Hornslandet
Klibbalsreservatet
Hornslandet

Öppnas i ny flik

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

Halvön Hornslandet öster om Hudiksvall är välbekant för de flesta naturintresserade. Många olika biotoper finns här och mängder av flyttfåglar passerar årligen. Dessa faktorer har gjort att mer än 230 fågelarter setts på Hornslandet.

Vägbeskrivning från E 4: Vid avfart Hudiksvall N ta av mot Hudiksvall. Efter 3 km sväng vänster mot Hornslandet. Åk denna väg cirka 2 km följ därefter skyltning mot Hornslandet. Efter cirka 20 km är man framme i Arnöviken (Arnön).

Kuggören: sväng vänster vid Arnöviken och åk cirka 8 km. Parkera vid vändplan. En gångstig leder mot kapellet som är en bra obser­vationsplats.

Hölick: åk rakt fram vid Arnöviken. Efter 12 km finns det en parkeringsplats på vänster sida om fiskeläget. Det finns flera vandringsleder inom området som leder till bra skådarplatser.

Lövsalen: från Arnöviken åker man mot Kuggören. Efter 4,5 km sväng höger in på Gåsmyravägen, och kör denna 4,5 km. Här börjar området som sträcker sig mot sydost till Hällkrok.

Fåglar: Det finns många bra fågellokaler på Hornslandet. Här tar vi upp de tre viktigaste: Hölick i söder, Kuggören i nordost och Lövsalen på östra sidan.

Ön Kuggören är bebyggd sedan länge med ett fiskeläge. Övriga marker består av klappersten med mager tallskog. Ön har därför en begränsad häckfågelfauna. Det är istället rastande och förbisträckande sjöfåglar samt tillfälligt rastande småfåglar som gör Kuggören till en av de mest spännande fågellokalerna i kommunen. Under vintern är det sällan som havet helt fryser. Nästan alltid finns det någon öppning i isen där det samlas många änder, framför allt knipa och storskrake, men även ejder, svärta, sjöorre och tobisgrissla. Havsörnar patrullerar över området dagligen. Senare under vårvintern när fler ejdrar anländer finns det goda möjligheter att hitta de vackra arktiska änderna, praktejder och alförrädare. Från våren och under sommaren har man bra chans att se de flesta av de i skärgården förekommande arterna. Kustlabb häckar ute på Bålsön och ses då och då, även tordmular från kolonier norr om Hornslandet fiskar i området. På Långharet norr om Kuggören finns häckande arter som fisk- och silvertärna, silltrut och drillsnäppa. Under hösten passerar en hel del sjöfågel förbi Kuggören, men det kanske mest intressanta är de småfåglar som rastar på ön. Stora mängder sidensvans, olika trastar och kungsfåglar kan ses och bland dessa har hittats ovanligare arter som kungsfågelsångare (tre gånger), bändelkorsnäbb, dvärgsparv, härfågel (flera gånger) och svart rödstjärt.

Området från Hölick ut mot Hornslandsudde skiljer sig från Kuggören genom sitt fina sträck av småfågel, framför allt under hösten. Många småfåglar passar också på att rasta i området. I havet utanför Själhällorna ligger ofta flockar av sjöfåglar under vintern och våren. Ejder, alfågel och småskrake förekommer förutom de vanligare kniporna och storskrakarna. I flockarna hittas inte sällan rara arter som salskrake, alförrädare och praktejder.

I området finns flera intressanta miljöer som är värda att leta igenom. Längs sandstränderna ses rastande vadare, bland annat sandlöpare. Ute vid fyren stannar småfågelflockarna upp innan de drar vidare. Stora flockar trastar ses ofta här. Sanddynfältet innanför östra havsbadet har genom årens lopp visat sig attrahera en mängd ovanliga rastande fåglar, bland annat taigasångare, större piplärka (tre gånger), hedpiplärka, berglärka, trädlärka (häckar sannolikt här), lundsångare, dubbelbeckasin och rostgumpsvala. Oftare ses dock ärtsångare, rödstjärt, rödstrupig piplärka, lappsparv, videsparv, ortolansparv och blåhake i området. Under hösten ses också gråspett dagligen.

På Hornslandet finns flera fina lövskogsområden. Det finaste är Lövsalen ner mot Hällkrok på östra sidan av halvön. Området är mest känt för sina goda förekomster av ugglor och hackspettar. Den bästa tiden på året för besök är alltså en tidig morgon (hackspettar) eller kväll (ugglor) i mars-april. Av intressantare hackspettsarter häckar såväl gråspett som gröngöling, sannolikt också mindre hackspett och tretåig hackspett. Tidigare häckade även den nu utgångna vitryggiga hackspetten här. Spillkråkan har hackat ut många bohål i området, inte minst bland de grova aspar som ligger efter vägen strax söder om Hällkroksstugan. Här har bland annat hökuggla, pärluggla och sparvuggla häckat flera gånger. Slaguggla och kattuggla finns häckande i området och lappuggla har hörts ropa. Lövsalen har förstås mycket att erbjuda förutom hackspettar och ugglor. Många arter häckar här, exempelvis trana, tjäder, orre, ormvråk, duvhök, dubbeltrast, grönsångare, stjärtmes och skogsduva. Löv­området har flera gånger besökts av mindre flugsnappare, lundsångare och vid ett tillfälle även sommargylling.

Tillfälligt: Kuggören: vitnäbbad islom, jaktfalk, vittrut, alkekung, berglärka, svarthakad buskskvätta, svartkråka. Hölick:vitnäbbad islom, smådopping, aftonfalk, jaktfalk, skärsnäppa, bredstjärtad labb, fjällabb, tretåig mås, vittrut, kentsk tärna, alkekung, härfågel

Karta: Markörerna visar lämpliga observationsplatser eller lokalens namn. Klicka på respektive markör för information om platsen.  Du kan välja mellan kart- eller satellitbild och förstora eller förminska kartan med + eller - och förflyttas till närliggande intressanta områden med handmarkören.