Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Svågans mynning

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Svågans mynning

Artlista - 30 dygn
Svågans mynning

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

Svågan bildar vid sitt utlopp i Norra Dellen ett fint delta med goda rastmöjligheter för flyttande fåglar vår och höst. Söder om åns mynning finns fina lövskogsområden med många häckande arter.

Vägbeskrivning: Kör riksväg 84 till Delsbo. Ta av mot Bjuråker. Vid Bjuråkers kyrka ta vänster mot Friggesund. Åk förbi bensinmacken i Västansjö och ta därefter första avtagsvägen mot höger. Kör förbi hemvärnsgården (cirka 400 m) och sväng till höger direkt efter gården. Parkera där vägen tar slut.

Fåglar: Tidigt på våren släpper isen vid Dellensjöarna sitt grepp vid Svågans mynning och arter som sångsvan och knipor är de första att nyttja området. I april rastar sedan stora mängder kricka och bläsand och bland dessa kan man hitta stjärtand och årta. Bland gässen är kanadagås vanligast, men en och annan sädgås kan också ses. I maj är lokalen bra att besöka för att titta på rastande vadare såsom glutt-och svartsnäppa, brushane, grönbena och småspov.

I de fina lövskogsområdena söder om Svågan finns goda möjligheter att stöta på häckande arter som gråspett, mindre hackspett och stjärtmes. I maj är fågelsången intensiv av bland annat grönsångare, härmsångare, svarthätta och göktyta. Lärkfalk ses ofta under sommaren och häckar i närheten.

Redan i juni börjar en hel del vadararter flytta söderut och hela sommaren och hösten igenom kan många vadare rasta i området. Lokalen är kommunens bästa inlandslokal för vadare och arktiska arter som kustpipare, kustsnäppa, småsnäppa och kärrsnäppa uppträder regelbundet. Vanligare är dock grönbena, gluttsnäppa, större strandpipare, mosnäppa och tofsvipa. I september ses enstaka dvärgbeckasiner och även den ovanliga dubbelbeckasinen har observerats bland de vanligare enkelbeckasinerna. I strandzonen rastar småfåglar som blåhake, rödstrupig piplärka och lappsparv.

Under senhösten förekommer på Dellen sjöfågelarter som är ovanliga i sötvatten. Sjöorre är vanligast, men även ejder, svärta och alfågel ses regelbundet.

Tillfälligt: Rödspov, mindre sångsvan, brudand, snatterand, sandlöpare och myrsnäppa.

Karta: Markörerna visar lämpliga observationsplatser eller lokalens namn. Klicka på respektive markör för information om platsen.  Du kan välja mellan kart- eller satellitbild och förstora eller förminska kartan med + eller - och förflyttas till närliggande intressanta områden med handmarkören.

GPS för Svågans mynning:  61.8932537854802, 16.56460760626942