Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Gran

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Gran

Artlista - 30 dygn
Gran

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

Nedanstående text är ett utdrag från Fåglar i x-län nr 1-2012 utgiven av Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening (GLOF). Fåglar i x-län nr 1-2012 beskriver 17 fågellokaler i Hälsingland och Gästrikland.
Information om GLOF - öppnas i ny flik

Gran är en isolerad ö i yttersta kustbandet. Ön är en av få öar i Sverige där man kan landstiga utan att störa häckande alkor och på ett bekvämt sätt studera ett stort antal av skärgårdens fåglar. Bästa tid för besök är under försommaren men ön har sannolikt också stor potential under vår och höst.

Fåglar
Häckfåglar: På ön häckar mycket stora kolonier av fiskmås, silltrut, silvertärna, tordmule och tobisgrissla. Bland övriga kustfåglar som häckar på ön kan nämnas svärta, småskrake, roskarl, kustlabb och sillgrissla. I granskogen i inre delen av ön häckar regelbundet ett par lärkfalkar och dessutom ses ofta tretåig hackspett under omständigheter som starkt indikerar häckning.
Vår och höst: Med sitt isolerade läge besöks Gran relativt sällan av fågelskådare under tidig vår och senhöst. Ön har dock god potential att besökas av stora mängder rastande tättingar. Tropikflyttare som gulärla, olika sångare, grå flugsnappare och buskskvätta ses ofta i stora antal under senare delen av våren. Under perioden har också noterats flera fynd av till exempel smalnäbbad simsnäppa, kärrsångare, mindre flugsnappare och videsparv.
Ett besök på sensommaren och den tidiga hösten ger ofta indikationer om rörelser av invasionsarter som större hackspett och korsnäbbar.
Senare delen av hösten är som sagt dåligt utforskad, men tillfälliga besök under senare år har visat på att Gran kan vara helt "nedlusad" av kungsfåglar och trastar vid rätt väderförhållanden.
Tillfälligt: Vitnackad svärta, dvärgbeckasin, bredstjärtad labb, storlabb, svarthakad buskskvätta och taigasångare.

Vägbeskrivning
För att ta sig till Gran behövs båt. Idag finns inga reguljära turer till ön. För att komma till ön rekommenderas att fråga lokalbefolkningen i fiskelägena Mellanfjärden, Hårte, Sörfjärden eller Norrfjärden om båtskjuts eller kontakta Nordanstigs kommuns turistbyrå. Fisklägena ligger 6-10 km öster om E4:n, kör österut vid Jättendal (Mellanfjärden, Hårte) eller Gnarp (Sörfjärden, Norrfjärden ). Räkna med cirka en timmes båtfärd till Gran. En dagstur ger oftast en gott utbyte av öns fågelliv men för att uppleva Gran på ett mer grundligt sätt bör övernattning ske.

Skådartips
Under häckningstid tar man sig via spångade stigar till norra och nordvästra delarna av ön där man har fin överblick över kolonier med häckande alkor och måsfåglar.  Den största kolonin av tobisgrissla finns vid Grissleberget med cirka 1000 fåglar. Tordmule och sillgrissla ses med störst antal i norr, men även här finns gott om tobisgrissla. Silver­ och fisktärnor, fiskmåsar och silltrutar finns utspridda i kolonier längs hela nordstranden. I kolonierna häckar även roskarl. Öns kustlabbpar häckar nordost om hamnen. Ute på havet ses änder som svärta, småskrake och ejder. I början av augusti har de flesta häckande skärgårdsfåglarna lämnat ön. Lärkfalk och tretåig hackspett ses oftast i skogen från hamnen och söderut till fyrhuset. Till fyrhuset finns en bra spångad led.
Under flyttningstider letar man med fördel tättingar i buskagen kring hamnen, men i stort sett finns lämpliga områdena för tättingar på större delen av ön. Sjöfågelsträcket vid ön är vanligen dåligt, då de större antalen sträcker närmare fastlandet.

Observera
Gran är ett naturreservat. Under häckningsperioden 1 april till 31 juli råder beträdnadsförbud i delar av norra och nordvästra sidan på ön. Beträdnadsförbudet inverkar inte på möjligheterna att studera skärgårdsfåglarna. En del tärnkolonier finns även utanför det skyddade området bland annat sydost om hamnen. Tänk på störningsrisken !

Grans naturreservat

Grans naturreservat

Öppnas i ny flik