Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Hög och Nylandet

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Hög kyrka och Nylandet

Artlista - 30 dygn
Hög kyrka och Nylandet

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

Lokalerna ligger i nära anslutning till varandra och består av stora arealer odlad och betad åkermark med omgivande skog och skogsdungar. Rullstensåsen Hallstaåsen är en naturlig gräns mellan områdena, norr om åsen ligger Nylandet och söder om åsen breder åkrarna i Hög ut sig. Lokalerna är lättåtkomliga, och flera vägar går rakt genom områdena.

Vägbeskrivning från Hudiksvalls Centrum:
Hög: Kör väg 758 mot Bergsjö. Efter 2,5 km ta vänster mot Hög. Kör till Högs kyrka där slätten börjar.
Nylandet: Kör väg 758 mot Bergsjö. Efter 2,5 km ta vänster mot Hög. Kör 1 km till skylt Nylandet. Efter 3 km parkera på vägens vänstra sida.

Fåglar: Hög och Nylandet är framförallt bra lokaler för rastande och sträckande fåglar under vår och höst. Under tidig vår är åkrarna i Hög att föredra, då de ligger på södra sidan av åsen och blir snöfria ganska tidigt. Här rastar mängder av svanar, gäss och tranor. Vissa år har över tusen tranor setts samtidigt. Även stora flockar med tättingar brukar rasta på åkrarna. Talrikast är bo- och bergfink, men arter som vinterhämpling, snösparv och lappsparv förekommer årligen. I början av maj kan ljungpipare förekomma i flockar om tusentals individer. För den som vill se rovfåglar är lokalerna ypperliga. Här sträcker vår och höst ett stort antal rovfåglar av olika arter förbi. Man har goda möjligheter att se blå kärrhök, fjäll- och ormvråk, sparv- och duvhök, havs- och kungsörn, sten-, lärk- och tornfalk. Pilgrimsfalk ses årligen. Rov-fågelsträcket under hösten ses bäst från Nylandet. Där har man fri sikt mot norr och ser fåglarna bra när de kommer insträckande. Tubkikare är att rekommendera då avstånden kan bli ganska långa. Under hösten rastar också stora mängder gäss.

Häckfåglar: tornfalk, tofsvipa, storspov, sånglärka, hämpling.

Tillfälligt: spetsbergsgås, prutgås, röd glada, stäpphök, fjällpipare, dvärgmås, jorduggla och härfågel.

Karta: Markörerna visar lämpliga observationsplatser eller lokalens namn. Klicka på respektive markör för information om platsen.  Du kan välja mellan kart- eller satellitbild och förstora eller förminska kartan med + eller - och förflyttas till närliggande intressanta områden med handmarkören.

GPS för Nylandet:

GPS för Hög: