Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Tunasjön

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Tunasjön
Finflo
Hälsingtuna kyrka

Artlista - 30 dygn
Tunasjön
Finflo
Hälsingtuna kyrka

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

Intill Hälsingtuna kyrka ligger Tunasjön, en grund slättsjö med stora vassområden men även öppna vattenytor. Genom sjöns norra del rinner Hornån. Sjön har två gånger sänkts och därigenom fått sin nuvarande karaktär. Bra observationsplatser är Finflovallen och nedanför Hälsingtuna kyrka. I en skogsdunge intill Tunasjön finns ett fågeltorn.

Fågeltornet har ej underhållits - var försiktig 

Fåglar: Tunasjön är främst under våren en bra rastlokal för både änder och vadare. I mitten av april, när sjön börjar att bli isfri, rastar kricka och bläsand i ganska stora mängder men även brunand, skedand, årta och stjärtand kan ses. I början av maj kulminerar vadarsträcket och bland annat grönbena, rödbena, gluttsnäppa, brushane och svartsnäppa rastar på sjöns dybankar. Flera år har dvärgbeckasin observerats.

Brun kärrhök häckar i vassområdena i sjöns södra del och fiskgjuse besöker ofta sjön. Andra rovfågelarter som kan ses är bland annat blå kärrhök, havsörn, pilgrimsfalk och lärkfalk. I strandskogen häckar gröngöling. Svarthakedopping häckar i sjön med några par men en minskning har skett under de senaste åren. Även skrattmåsen har minskat kraftigt men fortfarande häckar enstaka par. Bland övriga häckfåglar kan nämnas sångsvan, grågås, vattenrall, sothöna, trana, sävsångare och rörsångare.

På hösten ses stora mängder grågås och kanadagås i sjön. Även de vid Hudiksvall rastande fjällgässen brukar kunna ses.

Bland tillfälliga gäster kan nämnas rördrom, rostand, snatterand, myrsnäppa, dammsnäppa, dubbelbeckasin, smalnäbbad simsnäppa, svarttärna och svartkråka.

Karta: Markörerna visar lämpliga observationsplatser eller lokalens namn. Klicka på respektive markör för information om platsen.  Du kan välja mellan kart- eller satellitbild och förstora eller förminska kartan med + eller - och förflyttas till närliggande intressanta områden med handmarkören.