Arkiv

Havsvattennivå och vadare

Vadare vill gärna ha lågt vattenstånd för att stanna till under flyttningen. Borka brygga till exempel har få vadare om vattennivån ligger över medelvattenståndet. Malgrynnans yta minskas avsevärt vid högvatten.

Sjöfartsverket har en mätstation i Ljusne.

Ett SMHI-nivådiagram med prognos visas här - öppnas i ny flik

Publicerad 2017-04-22 KJ

Några vanliga sångare

Nedanstående bilder visar Lövsångare Gransångare Grönsångare Härmsångare Trädgårdssångare Törnsångare Ärtsångare och Svarthätta

Kan du koppla ihop artnamn med rätt bild ?

Klicka på respektive bild för mer information och ljud från Sveriges Radio P2-fågeln.

Foto: Kjell Johansson

Publicerat 2018-05-10 KJ

Nattsångare

Nattsångare är en grupp av fåglar som hörs bäst nattetid.

De arter som brukar kallas nattsångare och som kan höras i Hälsingland är:
Vaktel Rördrom Vattenrall Kornknarr Nattskärra Gräshoppsångare Flodsångare Sävsångare Busksångare Kärrsångare RörsångareNäktergal Småfläckig sumphöna

Vill du lyssna på nattsångarnas läten ? Sveriges Radios P2-fågeln är en utmärkt källa. Klicka på respektive art i ovanstående lista och starta uppspelning.

När du åker ut en sommarkväll så kan du även se hornuggla och jorduggla.

Här redovisas alla rapporterade nattsångare enligt Artportalen under den senaste 30-dagars perioden:
Hudiksvalls kommun
Nordanstigs kommun
Hälsingland

 

Publicerat 2018-05-10 KJ

 

Flyttfåglarnas ankomst till olika delar av Sverige

ArtDatabanken/SLU har tagit fram en metod för att beräkna det datum då man kan förvänta sig att se den första individen av en viss fågelart, förutsatt att väderleken är ”normal”. Först ut i en serie rapporter är sädesärlan.

Här är ett utdrag ur rapporten:

"Flyttfåglar som återvänder från vinterkvarteren brukar ofta delas in i kategorierna väderflyttare och datumflyttare. Arter som i huvudsak övervintrar i södra delen av Europa kallas väderflyttare, och de brukar anlända till Sverige så snart vädret är lämpligt. Datumflyttare är tropikflyttare, som anländer till häckplatserna omkring samma datum år från år. Men riktigt så enkelt är det inte; även datumflyttare är beroende av väderleken. Är förutsättningarna goda kan de komma tidigare, men om vädret är sämre kommer datumflyttarna vid en senare tidpunkt. Är det motvind och sämre väder brukar de första datumflyttarna siktas vid första bästa kuststräcka, men är vädret bättre flyger de direkt en bit inåt landet, där det är varmare och insektslivet kommit längre. Det varmare klimatet har dock gjort att våra tropikflyttare generellt kommer ungefär en vecka tidigare än de gjorde på 1980-talet."

Läs hela rapporten

Dagens natur - ArtDatabanken SLU

Publicerad 2018-04-02 KJ

 

Flyttfåglar

Här är länkar till bildserier som visar när flyttfåglar kommer till oss.

Data har hämtats ur histogrammen för arter i Artportalen för Hälsingland för åren 2000-2017. I tidsperioden under resp bild framgår när en art anländer (efter borttagning av fåtaliga övervintrare) till dess antalet observationer inte längre ökar (vilket indikerar när de flesta fåglarna har anlänt). Beräkningsmetoden ger stor spridning eftersom år med gynnsam väderlek blandas med ogynsamma förhållanden. Histogrammens upplösning, som är en vecka , bidrar till den stora spridningen.

Tidiga flyttfåglar
16 april - 15 maj
Sena flyttfåglar

Publicerad 2018-05-03 KJ

Fågellokal Lillfjärden får en QR-kod på sin anslagstavla för direkt anslutning till vår hemsida

QR-kod är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än vanlig streckkod. QR-koder är vanlig tex på förpackningar när tillverkaren vill informera om sin produkt genom att länka till sina hemsidor.

Läsare för QR-koder finns ofta inbyggda i mobiltelefoner och läsplattor men om QR-läsaren inte redan finns i din mer avancerade mobiltelefon så bör du kunna ladda ner en läsare gratis eller för en låg kostnad från Applestore eller motsvarande för Androidtelefoner.

Efter nedladdning av en app så brukar det finnas möjlighet att göra vissa inställningar som kan underlätta dess användning.

Hudiksvallregionens Fågelklubb kommer att sätta upp QR-kod nära intressanta fågellokaler. Lillfjärden är den första lokalen som får en QR-kod på sin anslagstavla vid fågelmatningen.

Rikta din QR-läsare mot den fyrkantiga streckkoden och normalt skall du automatiskt kopplas direkt till vår hemsidas information om fågellokalen. Eventuellt måste du godkänna att QR-läsaren får tillåtelse att ansluta till hemsidan.

Så här ser QR-koden ut som kommer att finnas intill Lillfjärden.

Lillfjärden_QR

Du kan testa mot ovanstående bild om din QR-läsare fungerar.

 

Fågelmatning

Naturhistoriska Riksmuseet har på sin hemsida rekommendationer om hur en bra fågelmatning skall utformas.

Länk till sidan

Man bör också hålla rent under och omkring fågelbordet för att minska risken för spridning av fågelsjukdomar. 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt ger råd 

Länk till sidan

Publicerad 2016-11-16 KJ

Fågellokaler

Följande fågellokaler har fått var sin ny flik under meny Fågellokaler:
Byfjärden
Kalvhaga
Fansmyrens lakvattendamm
Ornskarpen
Ängasjön
Malgrynnan

Ängasjön kommer att restaureras
Ängasjön i Enånger blev åkermark efter omfattande utgrävningar på 1800-talet. Men nu ska den återställas till våtmark. En gång i tiden var Ängasjön 50 hektar stor och lodades till nio fots djup. Men området grävdes ut under slutet av 1800-talet och sjöytan har numera blivit åker- och betesmark. Våtmarksområdet blir cirka 30 hektar stort och syftet är att näringsämnen i vatten från i huvudsak jordbruksmark ska renas och även att gynna den biologiska mångfalden.
Ovanstående är ett utdrag ur Hudiksvalls Tidning den 3 mars 2016.
Se hela artikeln – klicka här
Gran finns nu i listan över fågellokaler

Gå direkt till lokalbeskrivningen

Uppgifterna har hämtats från Gävleborgs Läns Ornitologiska förening och från Länsstyrelsen

Nattvakan nr 1 2019

Har skickats ut till alla medlemmar

Innehåll (28 sidor):

 • En septemberdag vid Stenöorn (Lars G Lindström)
 • Hur går det för Sveriges fåglar ? (Lars G Lindström)
 • Äntligen! (Kenneth Karelius, Lars G Lindström)
 • Extrema flyttningar (Lars G Lindström)
 • Fågeldikter (Staffan Holm)
 • Fåglar i Mongoliet maj-juni 2018 (Bo Fagerström)
 • Program januari - september 2019
 • Rostsparv (Lars G Lindström)
 • Större turturduva och turturduva (Lars G Lindström)

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Publicerad 2019-01-26 KJ

 

 

 

 

Större turturduva i Hudiksvall

Foto: Tomas Westman 

Tomas har en sällsynt gäst i sin fågelmatning. En större turturduva kommer regelbundet på besök. Större turturduva häckar normalt i centrala Sibiriens taiga (rasen orientalis) 0ch i sydvästra Sibiriens skogsstäpp samt Centralasiens bergskogar (rasen meena). Sällsynt gäst i norra Europa. Fler bilder finns hos Artportalen.  

Publicerad 2019-04-03 KJ

 

 

 

 

Ängasjön

Foto: Kjell Johansson 

Nu i början av april finnas ett stort antal sångsvanar, kanadagäss, grågäss, änder samt tranor och 10 st bläsgäss.
Förhoppningsvis kommer snart även fler arter änder och vadare. 
Vägen på Sätrasidan är smal och trafikeras ibland av breda traktorfordon. En möjlig parkeringsplats finns nära bäckravinen på östra sidan av vägen - se nedanstående karta.

Ibland visas inte hemsidans egna markörer på Google Maps kartan. De brukar (ej alltid) visas om man trycker på Hämta sidan igen uppe till vänster intill hemsidans adress.

Publicerad 2019-04-03 KJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om våtmarksprojektet hämtad från Hudiksvalls kommuns hemsida:

Anläggning av våtmark i Enånger
Publicerad den 29 juni 2017
 
Hudiksvalls kommun arbetar med en våtmarksanläggning i den utdikade sjön Ängasjön i Enånger Syftet är att fånga upp näringsämnen från i huvudsak jordbrukmark i området och att gynna biologisk mångfald samtidigt som landskapsbilden och rekreationsmöjligheterna förbättras.

- Våtmarken kommer att minska transporten av övergödande ämnen vidare till Enångersån och Enångersfjärden betydligt. Restaureringen av den forna sjön genom dämning, grävning, röjning och fräsning har också mycket stor potential att gynna vårlekande fisk och ett myllrande och artrikt fågelliv, säger Gustav Eriksson, miljö- och vatteningenjör.

Projektet görs av kommunen i samarbete med markägarna och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och finansieras bland annat med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Arbetet planeras att vara klart vintern 2017/2018.

 

 

 

 

Flygande talgoxar

Foto: Kjell Johansson

Publicerad 2018-12-15 KJ

 

 

 

 

Fåglar vid fågelmatningar

Foto: Kjell Johansson

Om du kör på en PC – placera muspekaren på en bild. Det första talet som visas före snedstrecket anger artens placering vid 2019-års mätning av Vinterfåglar inpå knuten för Hudiksvalls kommun. Det andra talet anger antalet rapporterade individer under samma mätning. 

Några arter saknas i min bildserie: 13/97 Gråsparv, 16/80 Tamduva, 12/115 Gräsand, 24/32 Entita, 25/29 Snösiska

De kan finnas i vårt omfattande bildbibliotek

Snösiskan liknar gråsiskan och entitan liknar talltitan. Både snösiska och entita är mycket sällsynta i Hälsingland.  Tamduva har kanske rapporterats som ringduva.

Bilderna visas som helsida i ny flik

Publicerad 2018-12-15 KJ

 

 

 

 

 

Vinterfåglar inpå knuten 25-28 januari 2019

Alla som har fågelmatningar uppmanas att räkna och rapportera de fåglar som kommer till eller finns i närheten av fågelmatningarna. Räkningen startar fredagen den 25 januari och avslutas måndag den 28 januari. Du skall rapportera det högsta antalet individer av varje art som du har sett samtidigt vid något tillfälle under tidsperioden. Är du osäker på artbestämningen så kan du jämföra med bilder som finns på vår hemsida eller med de bilder som visas när du skall rapportera dina observationer. Är du fortfarande osäker bör du hoppa över den arten eller kontakta någon i fågelklubben om du tror att arten är ovanlig hos oss.

Rapportering sker enklast via SOFBirdLife (Sveriges Ornitologiska Förening)  www.vinterfaglar.se

Rapporteringssidorna öppnar den 25 januari men innan dess kan du se statistik för län eller kommuner.

Det är 14:e gången som den här räkningen genomförs och de senaste åren har det rapporterats från mer än 20000 fågelmatningar över hela Sverige. 

Publicerad 2018-12-15 KJ

Rostsparv i Skutskär

Foto: Mats Åberg 

Rostsparven har påträffats i Sverige endast tre gånger, på Öland 1967, i Norrbotten 2014 och sedan den 23 december 2018 i ett villaområde i Skutskär. Rostsparven häckar i kustområden i Medelhavets östra del och flyttar vintertid till nordöstra Afrika. Den liknar ortolansparven som finns hos oss. Även lätet liknar ortolansparvens.  

Publicerad 2019-01-05 KJ

Nattvakorna för 2018

Nu kan även du som inte är medlem i fågelklubben läsa dessa innehållsrika Nattvakor. De kan läsas genom att klicka på nedanstående förstasidor. pdf-filerna är rätt stora så det kan ta ett antal sekunder innan de kan läsas.

De finns även inlagda som pdf-filer i arkivet
I arkivet finns massor av intressant läsning i äldre Nattvakor

Publicerad 2018-12-15 KJ

Uggleexkursionen är inställd

För få ugglor har hörts i området för att motivera en gemensam utflykt.

Förutsättningarna för att ugglor ropar är oftast - ingen eller svag vind - ingen eller obetydlig nederbörd - mörker eller endast svagt månljus.

Om någon vill göra en egen utflykt så kan nedanstående lista vara till hjälp.

De ugglor som rapporterats till Artportalen under februari och mars är:

Kattuggla
Lingarö(6), Näsviken(2), Gammelsträng(2), Masbo(1)
Ett utmärkt plats för att lyssna efter kattuggla är Lingarö, vändplatsen innan vägen fortsätter mot Gackerön.
Bra tidpunkt är sen skymmning.

Pärluggla
Niannoret(4), Gammelsträng(3)
Pärlugglorna (ibland 2 st) i Niannoret hörs bäst när det blivit helt mörkt på kvällen, vindstilla utan nederbörd och inget månljus.
När de är som mest aktiva kan de höras nattetid utan ovanstående begränsningar.

Sparvuggla
Norra Långsbo(3), Lingarö(2)

Slaguggla
Gammelsträng(1), Tannavallen(1)

Siffrorna inom parentes anger antal rapporteringstillfällen

 

 

 

 

Fågelmatning

Naturhistoriska Riksmuseet har på sin hemsida rekommendationer om hur en bra fågelmatning skall utformas.

Länk till sidan

Man bör också hålla rent under och omkring fågelbordet för att minska risken för spridning av fågelsjukdomar. 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt ger råd 

Länk till sidan

Publicerad 2018-12-15 KJ

Ugglor

Under höstmånaderna kan du höra kattuggla, sparvuggla och pärluggla

Länkar till Sveriges Radio P2-fågeln

Kattuggla
Pärluggla
Slaguggla
Sparvuggla
Hökuggla
Hornuggla
Jorduggla
Lappuggla
Berguv

Publicerat 2018-02-12 KJ

Lavskrika

Mellan Lillberget och Stensjöns södra strand finns 4-5 lavskrikor som gärna ställer upp för fotografering om de blir matade.

Området ligger intill en skogsbilväg som börjar i Niannoret.
Ingen snöplogning av skogsbilvägen vintertid.

Foto: Kjell Johansson

Bilderna visas som helsida i ny flik

 

Publicerad 2017-09-30 KJ

 

Övergivna fågelungar ?

Fågelungar är sällan övergivna.

Nu i början av juli finns massor av fågelungar i naturen. Här följer några råd om du hittar fågelungar som är skadade eller som du tror är övergivna:

Här är Naturvårdsverkets rekommendationer

Polisen tar endast hand om vissa skadade och döda fåglar -  de som kallas för statens vilt . Anmäls till polisen via telefon nr 11414. 

Det finns en ideell förening som heter KFV - Riksförbundet för katastrofhjälp för fåglar och vilt.
Här finns mer information och uppgifter om kontaktpersoner

Är du kattägare ? Vet du att tamkatter tar stora mängder fåglar årligen och fågelungar är ett lätt byte. Enligt de senaste beräkningarna tar tamkatter och förvildade katter mer än 17 miljoner fåglar per år i Sverige men uppgiften är givetvis osäker. Katter tar alla fåglar de kommer åt och kan lokalt rensa ett område helt från fåglar. Särskilt utsatta är de fåglar som bygger bon lågt och födosöker på marken. Håll katten inomhus nattetid och följ de råd som anges nedan.

Här finns mer information för kattägare

Publicerad 2017-07-02 KJ

 

 

Fåglar i x-län nr 1 för 2018

Har skickats ut till alla medlemmar i Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening (GLOF) och ingår i medlemsavgiften.
Läs mer om GLOF

Innehåller en fågelrapport för Hälsingland för 2017

Publicerad 2018-09-15 KJ

Kungsfiskare i Lillfjärden Hudiksvall

En Kungsfiskare observerades intill Lillfjärden den 22 oktober. Den har setts fånga fisk från träd med låga grenar som sticker ut över vattenytan men kan också sitta på pinnar ute i vattnet. Vacker liten fågel som inte är så lätt att fotografera.

Kungsfiskare i Lillfjärden 23 okt 2017 Foto: Kjell Johansson

Publicerad 2017-10-24 KJ

Bronsibis i Söderhamn

Från och med den 21 oktober finns en bronsibis i en hästhage i Sund, ca 1 km SV om E-center i Söderhamn.

Bronsibis finns normalt i södra Europa och flyttar till Afrika vintertid. I Sverige endast tillfällig gäst.

Bilderna är tagna den 22 oktober 2017
Foto: Kjell Johansson

Bilderna visas som helsida i ny flik 

Publicerad 2017-10-23 KJ

Mandarinand i Bollnäs

En mandarinand har funnits i Vågen/Varpen i Bollnäs.
Bilden är tagen 4 oktober 2017
Foto: Mats Åberg

Publicerad 2017-10-10 KJ

Pilgrimsfalk

Lars Göran har lyckats ta bilder på flygande pilgrimsfalk !

Publicerad 2017-04-28 KJ

Tornfalkar i revirstrid

Bilden på tornfalkarna är tagen den 23 april vid Hälsingtuna kyrka. Tornfalkshonan satt i holken och väntade på segraren, som flög upp till henne efter striden. Förloraren flög iväg efter striden som pågick i några minuter.
Mats Åberg

Tornfalkar i revirstrid Foto:Mats Åberg

Publicerad 2017-04-25 KJ

Nattsångare

Nattsångare är en grupp av fåglar som hörs bäst nattetid.

De arter som brukar kallas nattsångare och som kan höras i Hälsingland är:
Vaktel Rördrom Vattenrall Kornknarr Nattskärra Gräshoppsångare Flodsångare Sävsångare Busksångare Kärrsångare RörsångareNäktergal Småfläckig sumphöna

Vill du lyssna på nattsångarnas läten ? Sveriges Radios P2-fågeln är en utmärkt källa. Klicka på respektive art i ovanstående lista och starta uppspelning.

När du åker ut en sommarkväll så kan du även se hornuggla och jorduggla.

Här redovisas alla rapporterade nattsångare enligt Artportalen under den senaste 30-dagars perioden:
Hudiksvalls kommun
Nordanstigs kommun
Hälsingland

 

Publicerad 2017-06-21 KJ

 

Strömstare i Hamreströmmen

Foto: Mats Åberg

 Publicerad 2017-02-24 KJ

Resultat av Fågelbordsräkningen

Sammanställningen gäller för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner och visar placering och antal för de 25 flest rapporterade arterna.

Nr                                 Antal
 1   Talgoxe                 1182
 2   Gråsiska                957
 3   Domherre             836
 4   Blåmes                  649
 5   Pilfink                    461
 6   Sidensvans           441
 7   Grönfink               366
 8   Skata                     338
 9   Gulsparv               328
10  Kaja                       304
11  Nötväcka              192
12  Nötskrika             168
13  Större hackspett 134
14  Gräsand                112
15  Gråsparv               106
16  Talltita                     90
17  Stjärtmes                83
18  Steglits                    81
19  Koltrast                   71
20  Svartmes                66
21  Kråka                       57
22  Grönsiska               47
23  Gråspett                 40
24  Tamduva                37
25  Trädkrypare           23

Publicerad 2017-02-14 KJ

Räkna fåglar vid din fågelmatare

Den stora fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten” arrangeras för 12 gången av Sveriges Ornitologiska Förening (SOF).

Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst från och med fredag 27 januari till och med måndag 30 januari, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.

Mer information från SOF 

Här finns instruktioner, bilder och statistik från tidigare år ner på kommunnivå. Under förutsättning att dina adressangivelser överensstämmer så kan du också se dina tidigare års resultat.
Rapporteringssidan öppnas först när räkningen startar.

Tilläggsinformation för de som vill använda en app för mobiltelefon eller surfplatta:

Nytt för i år är appen ”Vinterfåglar”. Den finns att hämta i App Store eller Google Play. Appen kommer under räkningshelgen att hålla reda på det högsta antalet samtidigt sedda individer av en art som du registrerat runt din fågelmatare. När du är nöjd skickar du resultatet från appen direkt till databasen. Den går givetvis också att använda om du istället väljer metoden att sitta exempelvis en timme under räkningshelgen och räkna in fågelindividerna. När timmen är över skickar du resultatet till databasen som uppdateras omedelbart. Har du rapporterat till Vinterfåglar inpå Knuten under tidigare åt kommer appen att hitta och föreslå din registrerade adress automatiskt. Om den inte hittar din adress beror det sannolikt  på att adressen kan vara inskriven på annat sätt.  

I appen finns också information, bilder och läten på många av de vanligaste arterna.

OBS: I App Store finns en kommersiell app där ett företag har tagit evenemangets namn ”Vinterfåglar inpå knuten”. Den appen kostar pengar och kan inte användas för den officiella räkningen.

Publicerad 2017-01-18 KJ

Talltita eller Entita ?

De som rapporterar  ”Vinterfåglar Inpå Knuten” i vårt område har ofta rapporterat att entita förekommer vid fågelbordet. Sannolikt är de flesta av dessa rapporterade entitor vanliga talltitor.
Kommentarer:

 • Talltita och entita är mycket lika varandra.
 • Nordgränsen för entitan är ungefär dalälven 
 • Ju längre norr därom desto mer sällsynt blir entitan
 • Talltitan förekommer över hela Sverige och är mycket vanlig i Hälsingland
 • Talltitan är vanlig i barrskogsområden och är mer grå på ovansidan än entitan
 • Entitan (som förut kallades kärrmes) föredrar lövskog och kan ha en mer brunaktig nyans på ovansidan
 • Fågelböcker brukar också ange att talltitan har en ljus vingpanel, en större haklapp och stort huvud med fyllig nacke. Entitan har en mer glänsande svart huva
 • Variationer inom respektive art och mellan vuxna och ungfåglar kan medföra överlappning av ovanstående kännetecken 

Sammanfattningsvis är det mycket svårt att skilja på talltita och entita enbart efter utseendet. Dåligt ljus och långt avstånd försvårar ytterligare. 

Det som lättast skiljer entita från talltita är lätet.
Lyssna på deras läten !  Här är länkar till Sveriges Radios P2-fågeln

Talltita

Entita

När du rapporterar "Vinterfåglar inpå knuten" och är helt säker på att det är en entita skall du givetvis rapportera. Är du osäker bör du avstå. 

Publicerad 2017-01-19 KJ

Fåglar vid fågelmatning

Foto: Kjell Johansson

Om du kör på en PC - placera muspekaren på bilden.
Det tal som visas anger artens placering vid 2016-års mätning av Vinterfåglar inpå knuten för Hudiksvalls kommun. Några arter saknas i bildserien. 

Bilderna visas som helsida i ny flik

Publicerad 2016-11-15 KJ

Hökuggla

Foto: Lars Göran Lindström

Hökuggla har endast setts på tre platser (Lingarö, Spångmyra och Tjärnvallen) inom Hudiksvalls kommun under hösten 2016. 
Från området söder om Bollnäs finns däremot ett 20-tal observationer.
Bilderna är tagna 2016-11-24 i Löten nära Kilafors.

Bilderna visas som helsida i ny flik

Publicerad 2016-12-21 KJ

 Sångsvanar i Ilsbo den 5 okt kl 07:45

Fotograf: Meta Sjödin

sangsvan_ms_174a9353

Publicerad 2016-10-08 KJ

Prutgäss i Hölick den 16 okt

Fotograf: Meta Sjödin


Bilderna visas i ny flik

Publicerad 2016-10-16 KJ

Lavskrika

Mellan Lillberget och Stensjöns södra strand finns 4-5 lavskrikor som gärna ställer upp för fotografering om de blir matade.

Området ligger intill en skogsbilväg som börjar i Niannoret.

Artportalen koordinater:  O1541102, N6836119 (RT90 2.5 gon)
Google map koordinater: 61.636940 16.579603
Garmin GPS: N61 38.237 E16 34.918
Sweref 99 tm: N=6834711 E=583652

Foto: Kjell Johansson

Bilderna visas som helsida i ny flik

Publicerad 2016-10-09 KJ

Brushane och Mindre strandpipare  i Kuggören

2016-06-19 - 2016-06-20

Foto: Mats Åberg

 
 
Härmsångare i ett blommande äppelträd i Niannoret den 2 juni 2016

Bild och ljud: Kjell Johansson

Visas i helsida

Fjällpipare i Åsak, Hög 2016-05-14

Foto: Lars-Göran Lindström

 

Arkiv

xxxxx